Sol·licitud de Soci/a

  • Si vols rebre informació periòdicament de les activitats de l'associació marca "SI" a l'anterior casella. Fent-ho ens autoritzes a mantenir-te informat/da.
  • Quota

    El primer cop cal fer efectiva la quota d'ingrés una vegada s'hagi enviat aquesta sol·licitud, junt amb l'efectiu corresponent a la quota per la qual opteu a continuació, a qualsevol col·laborador o persona de la Junta Directiva. Posteriorment, en termini no superior a un mes, Secretaria remetrà el rebut i el document que t'acredita com a soci.

    A partir del segon any, indica si et plau a quin compte bancari (20 dígits) autoritzes a AFMADO per procedir a ordenar el càrrec amb l'import de la quota indicada en aquesta sol·licitud.

    El cobrament del rebut per mitjà de domiciliació bancària es farà efectiu el 31 de març de cada any.
  • Moltes gràcies per col·laborar amb la nostra associació, estem oberts a tots els suggeriments, preguntes i valoracions que consideris oportunes.

top